Attributes

Part Number
SN54AHCT245
Verified Pin Names
true
Manufacturer
Texas Instruments
Import Ts
1521847426
Description
TI-SN_CDX4XXXXXX245XX_6XXX-20
Conn 14 Type
I/O
Prefix
U
Conn 10 Type
input

Design Files