Attributes

Part Number
SN54BCT640
Conn 11 Type
I/O
Manufacturer
Texas Instruments
Conn 3 Type
I/O
Description
TI-SN_CDX4XXXXXX245XX_6XXX-20
Verified Pin Names
true
Prefix
U
Import Ts
1521849173

Design Files