Attributes

Part Number
SN74ABTH16245
Conn 39 Type
power
Manufacturer
Texas Instruments
Conn 28 Type
I/O
Description
TI-CY_SNX4XXXXXX162X45X_16640-48
Conn 11 Type
I/O
Prefix
U
Conn 43 Type
I/O

Design Files