Coqui -- fixing 555 pinout
Coqui -- fixing 555 pinout